Czech English

Doprava a platbaDoprava a platba

Obálka

Doporučeně Českou Poštou
(pojištěné na 500Kč, dodání do 96h od odeslání)


ČR: platba předem na účet: 79,-Kč | platba na dobírku: 139Kč
SR: předem předem na účet: 169Kč

Balík

Balík kurýrem GLS
(pojištěné na hodnotu obsahu, dodání do 24h od odeslání)


ČR: platba předem na účet: 89,-Kč | platba na dobírku: 139Kč

Obchodní podmínkyObchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.prouzky-na-rafky.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.prouzky-na-rafky.cz je Daniela Kociánová, Rymice 88, 769 01 Holešov, IČ: 06114253.

  Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
 4. Objednávka prostřednictvím internetového obchodu, telefonu nebo e-mailu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

  Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

  Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

  Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Tato lhůta se nevztahuje na kompletní sortiment tohoto konfigurátoru dle § 1837 d) občanského zákoníku, jelikož veškeré zboží je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

  Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 7. DOPRAVA A ZPŮSOB ÚHRADY
 8. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na této stránce výše.

  Objednávku lze uhradit dobírkou – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo bankovním převodem – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

 9. REKLAMACE A ZÁRUKA NA ZBOŽÍ
 10. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese: Daniela Kociánová, Rymice 88, 769 01 Holešov

  Formulář pro reklamaci zboží naleznete zde

  Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na nesprávné použití výrobku, zejména špatnou aplikaci a nesprávné skladování. Jakmile je samolepka sejmuta z dodaného podkladu je její reklamace nemožná.

 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 12. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto obchodních podmínek, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, telefon a emailové spojení, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy a usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

  Kupující vstupem na webové stránky www.prouzky-na-rafky.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Obchodní podmínky jsou platné od 10.4.2017

NovinkyFacebook

ČlánkyČasté dotazy

Kolik sad potřebuji na jednu motorku, auto, čtyřkolku, kolo? Na jednu motorku, auto, čtyřkolku, kolo Vám vystačí jedna sada.

Rád bych objednal jiné než vyobrazené proužky, je to možné? Ano, budeme se snažit maximálně vyhovět všem Vašim požadavkům.

Vyrábíte i jiné samolepky než proužky na ráfky? Ano, vyrábíme jakékoliv samolepky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@prouzky-na-rafky.cz.

HodnoceníHodnocení

Luboš Císař: HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Komentář: Super rychlé dodání. Maximální spokojenost.

Petr Burda: HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Komentář: Rychlé dodání, kvalitní zpracování, testovací proužek navíc. Aplikace jednoduchá a kvalitní, lepil jsem na mokro, takže jsem si s aplikací detailně vyhrál a doteď drží bez problémů, i když jsou proužky s nápisy, kde jsou místy malé kontaktní plochy. Doporučuji. Když proužky, tak odsud!